Získejte peníze zpět z každého nákupu!

Obchodní podmínky

Článek I
Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.butikovo.cz.
 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:
  • Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů,
  • Zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákonem č. 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a s dalšími příslušnými právními předpisy.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.butikovo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. Smluvní strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

Článek II
Definice

 1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.butikovo.cz:

  Obchodní jméno: V a E, s.r.o.
  Registrace: Obchodní rejstřík: Okr. soud Prešov
  Oddíl: Sro, vložka číslo: 59110 / L
  Adresa: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovenska republika
  IČO: 47 174 757
  IČ DPH: SK2023782112
  email: info@butikovo.cz
  tel.: 721 230 185
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 4. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 5. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč. Zák."), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.
 7. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):
  1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 8. Orgánem dohledu je:

  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
  Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenska republika
  Obor výkonu dozoru
  obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
  Tel. č .: +421517721 597
  Fax č .: +421517721 596
  E-mail: pr@soi.sk

Článek III
Uzavření kupní smlouvy

 1. Zboží je možne objendať prostřednictvím eshopu www.butikovo.cz.
 2. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím.
 3. Objednávka je závazná.
 4. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 5. Bezprostředně po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy mailem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy nemá na její vznik žádný vliv. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 6. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím.
 7. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu. Stornovat objednávku je možné prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo mailem bez zbytečného odkladu.
 8. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného splnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.
 2. Prodávající je povinen zejména:
  • Poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a dalších příslušných právních předpisů,
  • Zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození,
  • Dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
  • Dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.
 4. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 5. Kupující je povinen zejména:
  • Včas převzít zboží v místě určení,
  • Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
  • Potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.
 7. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky se řídí zákony Slovenské republiky.
 8. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výhradně podle platných právních předpisů právního řádu Slovenské republiky.

Článek V
Cena zboží nebo služby

 1. Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně dani z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši a všech ostatních daní.
 2. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou.
  Prodávající je vázán svou nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, v případě zjevné chyby v psaní. O změně ceny prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí s tím, že objednávku buď potvrdí nebo ji zruší.
 4. Konečná cena je sumární cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH, ostatních daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
 5. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura, která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Článek VI
Poštovné a balné

 1. Cena dopravy a platby dle aktuální nabídky, najdete tu: https://www.butikovo.cz/doprava.

Článek VII
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží. Smluvní strany se mohou dohodnout, že náklady na doručení hradí prodávající.
 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.
 3. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
  • Platba kartou online
  • Na dobírku kurýrovi PPL. Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí kurýrovi PPL.
  • Na dobírku ve výdajně Zásilkovny.

Článek VIII
Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.
 2. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží mailem. V případě, že zboží nebude kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů ode dne informování o dodání zboží, je třeba kontaktovat prodávajícího mailem na adrese info@butikovo.cz.
 3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, by zboží převzala jím zmocněná osoba.
 4. Při přebírání zboží doporučujeme kupujícímu nebo jím pověřené osobě, důkladně zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě zjevného poškození přepravního obalu, nebo i zboží doporučujeme zasilku nepřevzít. Pokud se i přesto rozhodnete zásilku probrat, doporučujeme přímo na místě sepsat s dopravcem (kurýrem) záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 5. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat prevzetí tovaru.
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti převzít zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto porušením vznikla v souladu s § 420 obč. zák. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, že prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 7. Pokud bude z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě nutné dodávku zboží opakovat, prodávající si vyhrazuje právo znovu doručit zboží kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny a nákladů na doručení.
 8. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího spotřebitele a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávali a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

Článek IX
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek X
Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne:
  • Převzetí zboží
  • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby
  • Uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.
 3. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
  • Výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
  • Dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  • Zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
 7. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

  Spotřebitel odešle zboží prodávajícímu následovně: https://www.butikovo.cz/jak-zbozi-vratit

  Vrácené zboží musí být v původním stavu, kompletní s visačkou a originálním obalem, pokud byl ke zboží dodán, nesmí být nošen, praný, navoněn, používaný nebo poškozený. Upozorňujeme, že dodané zboží může být použit pouze pro účely vyzkoušení - srovnatelné se zkoušením v kamenné prodejně. V případě poškození zboží dalším použitím si vyhrazujeme právo požadovat náhradu škody. Musíte zaplatit jen za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobená manipulací, která není nutná na přezkoumání povahy, charakteristik a fungování zboží.
 8. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.
 9. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 10. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.
 11. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží.
 12. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 13. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 14. Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud spotřebitel ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy nebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
 16. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky.
 17. Vrácení části zboží nebo jeho výměna není odstoupením od smlouvy ve smyslu tohoto zákona. Jedná se o dodatečnou úpravu příslušné objednávky. Tato úprava objednávky se neřídí tímto zákonem. Je to dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Je možná maximálně do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Je dobrovolná, není na ni právní nárok.
 18. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

Článek XI
Odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 619 a násl. Obč. zák.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 4. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
 6. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 7. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.
 8. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
 9. Při přebírání zboží doporučujeme kupujícímu nebo jím pověřené osobě, důkladně zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě zjevného poškození přepravního obalu, nebo i zboží doporučujeme zasilku nepřevzít. Pokud se i přesto rozhodnete zásilku probrat, doporučujeme přímo na místě sepsat s dopravcem (kurýrem) záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 10. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození, nesprávné zacházení s výrobkem apod.
 11. Barva výrobku se může lišit v závislosti na světelných podmínkách, při kterých byla produktová fotografie vytvořena a v závislosti na nastavení a vyobrazení na vašem monitoru. Doplňky výrobku jako jsou zipy, knoflíky, přívěsky, atd. ...mohou mít mírně odlišnosti co se týče tvaru, barvy nebo barevného odstínu.

Článek XII
Reklamační podmínky

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb, které prodávající prodal spotřebitelům. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitelů.
  Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.
 2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.
 3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem u prodávajícího:

  Obchodní jméno: V a E, s.r.o.
  Registrace: Obchodní rejstřík: Okr. soud Prešov
  Oddíl: Sro, vložka číslo: 59110 / L
  Adresa: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník
  IČO: 47 174 757
  DIČ: 2023782112
  IČ DPH: SK2023782112
  email: info@butikovo.cz
  tel .: +420 721 230 185
 4. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 6. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 7. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující projevuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.
 8. Převzetím zboží u kupujícího podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícímu, resp. prvnímu přepravci. Převzetím zboží u kupujícího spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího resp. od přepravce spotřebitelům.
 9. Orgánem dozoru je:

  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
  Obránců míru 6, 080 01 Prešov
  odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
  Tel. č .: 051/7721 597
  Fax č .: 051/7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Záruka, záruční podmínky

 1. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 619 a násl. Obč. zák.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 3. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 4. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
 6. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 7. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.
 8. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
 9. Při přebírání zboží kupujícím, nebo jím pověřené osobě, doporučujeme zkontrolovat, zda přepravní obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. Zásilku s viditelně poškozeným zbožím doporučujeme nepřebírat. Pokud kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku, doporučuje se poškození způsobené během přepravy popsat v předávacím protokolu přepravce.
 10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou.
 11. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit mailem na info@butikovo.cz.

III.
Reklamační podmínky

 1. Prevence. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídala potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je třeba zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost V a E, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.
  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží, (rozřezání, odtržení části, ztráta části, odlomení části)
  • používáním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí na jeho použití,
  • neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
  • přírodními živly nebo vyšší mocí.
 3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené používáním zboží kupujícím tzv. opotřebení.
  Záruka se nevztahuje zejména na následující poškození zboží:
  1. deformační či jiné vzhledové a funkční změny, které mají svůj původ v opotřebení výrobku v průběhu záruční doby, případně jsou přirozenou vlastností použitého materiálu,
  2. opotřebení - poškození v důsledku nesprávného výběru velikosti, nedodržení zásad účelovosti a nesprávné údržby resp. ošetřování oděvů.
  3. mechanické opotřebení (např. protržení či proříznutí materiálu, poškození zipů, knoflíků atd.),
  4. vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční lhůty,
  5. poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek,
  6. na oděv, na níž byly v záruční době provedeny jakékoliv opravy a úpravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením,
  7. pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo užívání agresivních deodorantů nebo pracích prostředků,
 4. Pokud je kupujícím spotřebitel může uplatnit v rámci záruční doby vady na zboží u prodávajícího v souladu s reklamačními podmínkami stanovenými zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.
 5. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc po převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit si nároky na vady zboží během záruční doby.
 6. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 7. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 8. Reklamaci je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit písemně na adrese prodávajícího tímto způsobem: https://www.butikovo.cz/jak-zbozi-vratit.
  Právo za odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se chyba objevila, maximálně do šesti měsíců od zjištění chyby. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 9. Při uplatnění reklamace doporučujeme zaslat na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen "požadované doklady").
 10. Kupujícímu doporučujeme v reklamačním formuláři uvést následující údaje:
  • identifikace kupujícího,
  • číslo elektronické objednávky,
  • popis zboží, které si kupující reklamuje s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
  • popis reklamovaných závad
  • název a IBAN bankovního účtu kupujícího,
  • datum a podpis kupujícího.
 11. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace. Zboží je třeba zaslat buď formou balíku nebo doporučeně jako dopis.
 12. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 13. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat, i požadované doklady, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiloženo chybějících požadovaných dokladů.
 14. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně kontaktovat kupujícího nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 30 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím a nedoručí chybějící doklady a tímto znemožní řízení, si prodávající vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace. Zboží, pokud je to možné, bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.
 15. Pokud spolu s požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.
 16. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.
 17. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 18. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.
 19. Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
 20. Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od koupě, když ji prodávali zamítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dna znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 21. Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 22. Kupující má právo a úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 23. Pokud po doručení zboží zjistí kupující nesrovnalosti mezi dodaným zbožím a fakturou, případně poškození zboží, oznámí to neprodleně prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na mail info@butikovo.cz nebo telefonicky na tel. +420 721 230 185.
  Pokud tak neučiní, později může být reklamace z tohoto důvodu zamítnuta.

Článek XIII
Řešení sporů

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem Slovenské republiky.
 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudům Slovenské republiky.
 3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na e-mail info@butikovo.cz nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů některému ze subjektů alternativního řešení sporů.
 4. Podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.
 5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra SR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).
 6. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Právo volby z subjektů alternativního řešení sporů má spotřebitel.
 7. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 8. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.
 9. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslena hodnota sporu nepřesahuje částku 20 € nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení záporné odpovědi od prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty na vyjádření k žádosti.
 10. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výšky 5 €.
 11. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.
 12. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.
 13. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

Článek XIV
Platnost smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XV
Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z .. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu www.butikovo.cz
 3. Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti doručené na adresu Prodávajícího právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Kupujícím zpracovávané a namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.
 5. Kupující je oprávněn písemně odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny, jak můžete soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najdete v sekci "Nápověda" vašeho webového prohlížeče.

 

Článek XVI

Výměna zboží za poukaz

 
Tato služba je poskytována kupujícímu automaticky.
Poskytuje se od 15 do 90 dnů od převzetí zboží kupujícím.
Nejedná se o odstoupení od smlouvy ve smyslu zákona. Není na ni právní nárok a nelze ji vymáhat právní cestou.
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů touto službou není nijak dotčeno.
 
Podmínky využití služby:
 
Poskytovatel poskytne službu automaticky zákazníkovi v případě, že kupující:
 
a) Neodstoupil od smlouvy ke koupi výrobku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
b) Nijak nepoškodil a neznehodnotil objednané zboží používáním nebo skladováním.
c) Neodstranil identifikátor zboží (visačka) a má originální obal výrobku.
d) Spotřebitel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu k nákupu.
e) Jím odeslané zboží přijde na sklad prodávajícího.
 
Důsledky využití služby:
 
V případě, kdy kupující splní všechny podmínky služby „Výměna zboží za poukaz“, prodejce vrátí spotřebiteli celou kupní cenu výrobku ve formě poukazu na nákup jiného zboží. V tuto chvíli již není možné od poskytnuté služby odstoupit. Tímto se vlastníkem vráceného zboží stává znovu prodávající (poskytovatel služby).
Tento poukaz není zaměnitelný za peníze. Poukaz je spotřebiteli zaslán elektronicky, tzn. z. formou e-mailu. Poukaz obsahuje unikátní jednorázový kód, který může spotřebitel uplatnit přímo v nákupním košíku v poli „Kód kuponu“. Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že je cena zboží vyšší, kupující je povinen ji doplatit. V případě, že hodnota zakoupeného výrobku bude nižší než hodnota poukazu, prodejce kupujícímu nevrací žádné peníze.
Platnost poukazu je 6 měsíců od jeho odeslání kupujícímu.
Využitím této služby, kupující souhlasí se všemi podmínkami poskytnuté služby.

Článek XVII
Dárkové poukazy

Poukaz s unikátním kódem vám zašleme v elektronické podobě e-mailem, takže si ho můžete sami vytisknout. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od zakoupení a je možné jej uplatnit na jakékoliv zboží nabízené na www.butikovo.cz. Kupón je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Za kupón se nevracejí peníze.
Peníze není možné vrátit v případě, že cena zakoupeného zboží nepřesáhne celkovou hodnotu dárkových poukazů.
Dárkové poukazy není možné vyměnit za peníze.

Jak použít dárkový kupón:
Jednoduše vložte vybrané zboží do košíku a zadejte unikátní kód, který Vám byl zaslán v elektronické podobě emailem.
Kód kuponu je třeba zadat do políčka, které se nachází pod seznamem objednaného zboží ve Vašem košíku.

 1. Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy nelze uplatňovat opakovaně.
 2. Dárkový kupón je nevratný.
 3. Pokud má dárkový poukaz omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu.
 4. Dárkový poukaz nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu ani na nový dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu.
 5. V případě, že dárkový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.butikovo.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 3. Tyto VOP jsou vypracovány firmou V a E, s.r.o. pro stránky www.butikovo.cz, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, ne však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 03.01.2023.