menu

Výměna / Vracení / Reklamace

I. Zboží došlo poškozené

 

Rozlišujeme poškození z výroby a poškození během přepravy. Při poškození z výroby se můžete rozhodnout zda zboží reklamujete, nebo vracíte v lhůtě do 14 dnů bez uvedení důvodu.
Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno proti poškození. Při přebírání zboží vždy zkontrolujte stav obalu a v případě poškození obalu, zkontrolujte zboží. Pokud zjistíte mechanické poškození zboží, zboží nepřebírejte, pokud zjistíte mechanické poškození zapříčiněné přepravou až po rozbalení zboží, případně při prvním použití (do 3 dnů od doručení), okamžitě nám tuto skutečnost nahlaste. Později nemusí být reklamace mechanického poškození způsobeného přepravou uznána.

 

II. Výměna


Výměna zboží se provádí formou nové objednávky. Stačí vyplnit formulář pro vrácení zboží a spolu s nepoškozeným a nenošeným zbožím, s visačkou (visačka je důležitá pro rozpoznávání modelu zboží ve skladu a jeho velikosti) a originálním balením zaslat zpět a my Vám vrátíme peněžní prostředky na Váš bankovní účet.
Vy si uděláte novou objednávku.
V případě výměny velikosti je možné, pokud je zboží na skladě, výměnu uskutečnit za cenu poštovného.

 

III. Vrácení zboží do 14 dnů


Milí zákazníci, pokud Vám zboží nesedí nebo se Vám nelíbí, můžete nám jej do 14 dnů od doručení k vám, v původním originálním obalu (pokud je součástí výrobku) a nepoužité vrátit zpět. Stačí vyplnit formulář pro vrácení zboží a spolu s nepoškozeným a nenošeným zbožím, s visačkou (visačka je důležitá pro rozpoznávání modelu zboží ve skladu a jeho velikosti) a originálním obalem (pokud výrobek takový odsahuje) zaslat zpět a my Vám vrátíme peněžní prostředky na Váš bankovní účet. Při nevrácení kompletního nebo poškozeného výrobku mohou být také účtovány náklady na uvedení výrobku do původního stavu.
Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

POSTUP:
- odstoupení od smlouvy a zboží nám prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení. V případě, že zboží neobdržíme, požádáme Vás o doklad o odeslání zboží.
- přiložte reklamační formulář nebo dopis o odstoupení od koupě zboží, kde uvedete: číslo objednávky, Vaše jméno, adresu a telefonní číslo, Váš podpis a číslo účtu ve tvaru IBAN.
Zpět se zbožím nám zašlete i originál doklad o koupi, jehož součástí je reklamační formulář, který doporučujeme důsledně vyplnit.

V případě odesílání prostřednictvím České pošty je poštovní adresa pro Českou republiku:
V a E, s.r.o.
Cyrilometodějská 772
76601 Valašské Klobouky
Česká republika

(Při odeslání jiným zpúsobem je dodací adresa V a E, s.r.o. Stropkovská 568, 08901 Svidník, Slovenská republika)

 

UPOZORNĚNÍ:
Neposkytnutím potřebných údajů můžete způsobit prodloužení času na vrácení finančních prostředků.
Nikdy nám nezasílejte zboží zpět na dobírku. V takovém případě zásilka nebude z naší strany převzata a vrátí se Vám zpět na Vaši adresu.
Po odstoupení od smlouvy Vám finanční prostředky vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Nicméně běžně vyřizujeme vrácení plateb v době kratší než 14 dnů převodem na váš bankovní účet.

 

REKLAMACE
I. Uplatnění reklamace
Pokud zjistíte vadu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace během záruční doby, napište nám na e-mailovou adresu info@butikovo.sk a počkejte na pokyny jak postupovat. V případě pokynů s doručením na naši adresu je třeba, abyste zboží doručili včetně faktury na naši adresu. Doručit zboží k nám můžete prostřednictvím České pošty doporučeně. Neposílejte zboží na dobírku.

V případě odesílání prostřednictvím České pošty je poštovní adresa pro Českou republiku:
V a E, s.r.o.
Cyrilometodějská 772
76601 Valašské Klobouky
Česká republika

(Při odeslání jiným zpúsobem je dodací adresa V a E, s.r.o. Stropkovská 568, 08901 Svidník, Slovenská republika)

• Do zásilky nám prosím uveďte příčinu reklamace.
• Přiložte kopii faktury.
• Dále přiložte přesnou definici vady, poškození a místo.
• Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, e-mail, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace
• Zákazník je vždy informován max. do 7 pracovních dnů, od dodání reklamace / emailem, telefonicky /
• Můžete použít reklamační formulář na naší stránce
U zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci si vyhrazujeme právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené na www.butikovo.sk. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.
Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením zboží, v důsledku běžného opotřebení věci, využíváním zboží v nevhodných podmínkách, nesprávným ošetřováním, nebo pokud byl převeden zásah do zboží jinou než oprávněnou osobou.

 

Důležité informace, které byste měli vědět při uplatňování reklamace:
• Na zboží prodané ode dne 01. 04. 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
• Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
• Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci.
• Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu, výrobek se nesmím dále používat aby nedošlo k jeho definitivnímu poškození. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.
• Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí věci prodávajícím. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz (§ 623 OZ).
• Při odstranitelné vadě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady (opravy) vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
• Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). Záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
• Při uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o koupi.
• Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu.

 

PODMÍNKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační podmínky
Preambule
Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti V a E, s.r.o. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti V a e, s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

 

Článek I
Prevence
Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost V a e, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.
Odst.4: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Článek II
Základní podmínky reklamace
Odst.1: Společnost V a E, s.r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je bez chyb, že se shoduje s označením a propagací zboží, popisujícím jeho vlastnosti, účel a jakost.
Odst.2: Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Odst.3: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčina je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.
Odst.4: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Odst.5: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
Odst.6: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadný. Společnost V a E, s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
Odst.7: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
Odst.8: Zákazník je povinen po ukončení reklamačního řízení převzít předmět reklamace. Pokud tak neučiní do 6 měsíců, bude komisionální zlikvidován.

 

Článek III
Místo a způsob uplatnění reklamace
Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci na webovém sídle společnosti mailem, nebo prostřednictvím pošty.
Odst.2: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.


Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamace
Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se chyba objevila, maximálně do šesti měsíců od zjištění chyby. Případné zpoždění při pokračujícím užívání zboží, může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost V a E, s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
Odst.3: Chyba, která se projeví do dvanácti měsíců ode dne převzetí plnění, se považuje za chybu, která byla již v den převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud společnost V a E, s.r.o. neprokáže opak.

 

Článek V
Odstranitelné vady
Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost V a E, s.r.o. je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Odst.3: O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník.
Odst.5: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
- reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
- zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně používať. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

Článek VI
Neodstranitelné chyby
Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
Odst.2: Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
- nebo odstoupit od kupní smlouvy
Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. chyby estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40 / 1964 Sb., Ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ODBĚR NOVINEK - ZÍSKEJ SLEVY

Nehledejte slevy a novinky, my Vám je rádi zašleme.

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Pokud vám nesedne velikost, zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14 dnů.

Doprava zdarma

Rychlé dodání

Dodací doba je 2-5 dnů.
Nákup nad 2199 Kč - doprava zdarma.

kontakt na prodejnu

721 230 185

PON-PÁ: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.cz

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

Všechna práva vyhrazena © 2018 Butikovo.cz Ochrana osobních údajů