menu

Reklamace zboží

(Platný od 15.03. 2013)


Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje postup firmy V a E, s.r.o. se sídlem: Karpatská 57/31, 08901 Svidník, Slovenská republika, IČO: 47 174 757, IČ DPH: CZ683718173 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, V a E, s.r.o. ,poštovní adresa pro Českou republiku: V a E, s.r.o., Cyrilometodějská 772, 76601 Valašské Klobouky, Česká republika.

 (V případě odesílání prostřednictvím České pošty. Při odeslání jiným zpúsobem je dodací adresa Stropkovská 568, 08901 Svidník - Slovenská republika) (dále jen "Prodávající") a zákazníka (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a také práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.

1.2 Vytvořením a odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a ten se pro něj stává závazným. Reklamační řád je veřejně dostupný na intrenetovém obchodě www.butikovo.cz a také v sídle Prodávajícího.

1.3 Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.butikovo.cz upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb.

1.4 Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.butikovo.cz jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek II

Kontrola zboží při přebírání

2.1 Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat. Dodatečné reklamace týkající se množství a druhu zboží nebudou prodávajícím akceptovány.
2.2 Dále je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno není poškozen. Pokud se poškození zjistí, je třeba sepsat tzv. "Škodní zápis" s kurýrní službou a následně kontaktovat prodávajícího na email: info@butikovo.cz. V případě nezapsaním škodného zápisu má prodávající právo neuznat reklamaci na poškozené zboží.

 

Článek III

Reklamační / výměnný formulář

Kupující je povinen vyplnit Reklamační výměnný formulář (dále jen "Formulář") (jinak nebudeme oprávněni akceptovat Vaše případy) v těchto případech:
3.1 Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací však musí být nepoškozené včetně nepoškozeného originálního obalu "krabice" s originálními visačkami) a nesmí jevit žádné známky nošení a používání. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, hradí pouze poštovné, za které zboží prodávajícímu odešle.

3.2 Vrácení zboží, který si kupující neobjednal a byl odeslán chybně. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, který převzal neodpovídá tomu, co si objednal má právo vrátit zboží Prodávajícímu opět maximálně do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující v daném případě nehradí manipulační poplatek ani poštovné na vrácení zboží. Tyto náklady v plné výši hradí Prodávající.
3.3 Uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží - reklamace. (Postup blíže vyspecifikován v článku IV - Reklamace zboží.

 

Článek IV

Reklamace zboží

4.1 Podmínkou vyřízení reklamace je kompletní vyplnění Formuláře, . Pokud formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen dodací list, či jiné potřebné dokumenty (dále jen "Požadované dokumenty"), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů či přiložení chybějících požadovaných dokladů.

4.2 Za vadu zboží nelze považovat změnu jeho vlastností, která vznikla v průběhu v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného, nebo nevhodného ošetřování, přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím, zda třetí osobou, nebo jiného nesprávného zásahu .

4.3 Za odstranitelnou vadu se považuje takové poškození, které lze opravou odstranit, aniž by se zhoršila funkčnost předmětného zboží. V tomto případě chybu odstraňuje Prodávající na vlastní náklady.

4.4 Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo by její odstranění bylo příliš nákladné v porovnání s cenou zboží. V takovém případě má Kupující právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (pokud to dovoluje stav zásob) nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4.5 Reklamační lhůta je u nás 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. Po uplynutí této lhůty vznikají Kupujícímu stejná práva (ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění), jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace je vyřešena: předáním opraveného zboží, vrácením kupní ceny zboží nebo výměnou zboží. Kupující je o stavu reklamačního procesu informován e-mailem, případně dopisem na adresu uvedenou ve Formuláři.

4.6 Reklamace, která je uznána jako oprávněná, je bezplatná.
4.7 Pokud je reklamace vyřízena formou výměny zboží, záruční doba tohoto zboží začne běžet od převzetí nového zboží kupujícím.

 

Článek V

Sankce za nepřevzetí zboží:

UPOZORNĚNÍ: Ve smyslu obchodních podmínek a podle § 614 jakož i § 420 odst. 1 zákona č, 40/1964 Sb, občanského zákoníku je kupující povinen převzít věc / dobírku / při dodání v co nejkratším čase. Škodu vzniklou neprovedením zásilky budeme v souladu s legislativou České republiky vymáhat soudní cestou a následně prostřednictvím exekutora.

 

Článek VI

Záruční podmínky a záruční lhůta

5.1 Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet dnem obdržení zboží Kupujícím. Vady zboží a nároky z tohoto vyplývající musí být uplatněny Kupujícím do konce záruční lhůty. Uplynutím záruční doby v plném rozsahu zaniká právo na uplatnění reklamace.

5.2 Reklamovat je možné jen ten zboží, který byl řádně zakoupen na portálu www.butikovo.cz a v plném rozsahu zaplacen. Pro účely uplatnění záruky slouží Dodací list, jehož kopie je podmínkou pro vyřízení reklamace.

 

Článek VII

Závěrečná ustanovení

6.1 Jediná kontaktní e-mailová adresa prodávajícího je: info@butikovo.cz Všechny Formuláře musí tedy být zaslány na tuto adresu, v opačném případě může Prodávající reklamaci zamítnout. Také korespondence zaslána Kupujícímu z jiné e-mailové adresy se nepokládá za korespondenci zaslanou prodávajícím a www.butikovo.cz za její obsah nenese žádnou odpovědnost.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny či doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webu: www.butikovo.cz

ODBĚR NOVINEK - ZÍSKEJ SLEVY

Nehledejte slevy a novinky, my Vám je rádi zašleme.

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Pokud vám nesedne velikost, zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14 dnů.

Doprava zdarma

Rychlé dodání

Dodací doba je 2-5 dnů.
Nákup nad 2199 Kč - doprava zdarma.

kontakt na prodejnu

721 230 185

PON-PÁ: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.cz

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

Všechna práva vyhrazena © 2017 Butikovo.cz Ochrana osobních údajů