menu

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb které prodávající prodal spotřebitelům. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitelů.


2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.

 

3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem u prodávajícího:
Obchodní jméno: V a E, s.r.o.
Registrace: Obchodní rejstřík: Okr. soud Prešov
Oddíl: Sro, vložka číslo: 59110 / L
Adresa: Karpatská 57/31, 08901 Svidník, Sloveská republika
IČO: 47 174 757
IČ DPH: CZ683718173
email: info@butikovo.cz
tel .: 721 230 185

 

4. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

6. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.

7. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující projevuje souhlas s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

8. Převzetím zboží u kupujícího podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícímu, resp. prvnímu přepravci. Převzetím zboží u kupujícího spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího resp. od přepravce spotřebitelům.


9. Orgánem dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: 051/7721 597
Fax č .: 051/7721 596
E-mail: pr@soi.sk


II. Záruka, záruční podmínky
1. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

4. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

6. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

7. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.

8. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

9. Při přebírání zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je třeba na místě sepsat s dopravcem (kurýrem) záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku, je třeba poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

11. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

12. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat dodací list.

13. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit mailem na info@butikovo.cz.

14. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
- mechanickým poškozením zboží,
- používáním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
- neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
- přírodními živly nebo vyšší mocí.

15. Záruka se nevztahuje zejména na následující poškození zboží:
a) deformační či jiné vzhledové a funkční změny, které mají svůj původ v opotřebení výrobku v průběhu záruční doby, případně jsou přirozenou vlastností použitého materiálu,
b) opotřebení - poškození v důsledku nesprávného výběru velikosti, nedodržení zásad účelovosti a nesprávné údržby resp. ošetřování oděvů.
c) mechanické opotřebení (např. protržení či proříznutí materiálu, poškození zipů, knoflíků atd.),
d) vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční lhůty,
e) poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek,
f) na oděv, na níž byly v záruční době provedeny jakékoliv opravy a úpravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením,
g) pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo užívání agresivních deodorantů.

16. Pokud je kupujícím spotřebitel může uplatnit v rámci záruční doby vady na zboží u prodávajícího v souladu s reklamačními podmínkami stanovenými zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.


III. Reklamační podmínky
1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit nároky za vady zboží během záruční doby.

2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


4. Reklamaci je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit písemně na adrese prodávajícího:
V případě odesílání prostřednictvím České pošty je poštovní adresa pro Českou republiku:

V a E, s.r.o.

Cyrilometodějská 772

76601 Valašské Klobouky

Česká republika


(Při odeslání jiným zpúsobem je dodací adresa V a E, s.r.o. Stropkovská 568, 08901 Svidník, Slovenská republika)


5. Při uplatnění reklamace kupující zašle na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen "požadované doklady"). 

6. Kupující uvede v reklamačním formuláři následující údaje:
- identifikace kupujícího,
- číslo elektronické objednávky,
- popis zboží, které si kupující reklamuje s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
- popis reklamovaných závad
- název a IBAN bankovního účtu kupujícího,
- datum a podpis kupujícího.

7. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

8. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat, i požadované doklady, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiloženo chybějících požadovaných dokladů.

9. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně kontaktovat kupujícího nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 30 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím a nedoručí chybějící doklady. Nedoplní chybějící údaje a tímto znemožní řízení, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného reklamace a zboží pokud možno bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

10. Pokud spolu s požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

11. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

12. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace. Zboží je třeba zaslat buď formou balíku nebo doporučeně jako dopis.

13. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dna uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

14. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

15. Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

16. Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od koupě, když ji prodávali zamítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dna znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

17. Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

18. Kupující má právo a úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

19. Reklamace se nevztahuje na vady zboží způsobené běžným používáním zboží kupujícím.

20. Pokud po doručení zboží zjistí kupující nesrovnalosti mezi dodaný zbožím a fakturou, případně vady zboží, oznámí to nejpozději do 3 dnů prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na mail info@butikovo.cz nebo telefonicky na tel. + 420/721 230 185.

 

 

 

 

ODBĚR NOVINEK - ZÍSKEJ SLEVY

Nehledejte slevy a novinky, my Vám je rádi zašleme.

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Pokud vám nesedne velikost, zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14 dnů.

Doprava zdarma

Rychlé dodání

Dodací doba je 2-5 dnů.
Nákup nad 2199 Kč - doprava zdarma.

kontakt na prodejnu

721 230 185

PON-PÁ: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.cz

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

Všechna práva vyhrazena © 2018 Butikovo.cz Ochrana osobních údajů