menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

při prodeji zboží společností V a E, s.r.o.
Informace podle § 15 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů

 

I. Provozovatel internetového obchodu

1) Provozovatelem informačního systému je společnost:
V a E, s.r.o.
Místo podnikání: Karpatská 57/31. 089 01, Svidník, Slovenska republika
IČO: 47 174 757
IČ DPH: CZ683718173
(Dále jen "provozovatel")

 

II. Účel zpracování osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na webovém sídle: www.butikovocz nebo jiným vhodným způsobem, splněním povinností vyplývajících z této smlouvy a na marketingové účely.

2) Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujících zejména na následující účel:
• registrace na internetové stránce www.butikovo.cz
• objednávka zboží kupujícím na www.butikovo.cz
• potvrzení objednávky
• uzavření kupní smlouvy
• vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny za objednané zboží v souladu se zákonem č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
• dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě
• evidence kupujících na administrativní účel
• evidence objednávek pro řešení případných reklamací
• informování o novinkách, akcích, slevách

 

III. Seznam zpracovávaných osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, listech a sděleních, případně v telefonických hovorech nebo elektronické komunikaci mezi provozovatelem a kupujícím.

2) Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:
• jméno a příjmení
• adresa
• kontaktní údaje (tel. č., mail)
• údaje o objednávkách
3) V případě, že provozovatel zpracovává i jiné osobní údaje dotčených osob, jak jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1) těchto podmínek zpracování osobních údajů, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

 

IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

1) Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bez souhlasu dotčené osoby.

2) Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním.

3) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

4) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě (např. účetnímu programátorovi) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů.

5) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

6) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely marketingu se souhlasem dotčené osoby v souladu s § 11 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely při registraci na internetové stránce www.butikovo.cz, při přihlášení se k odběru novinek nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

 

V. Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

1) Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje o kupujících získané prostřednictvím internetového obchodu www.butikovo.cz třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů.

2) Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, ledaže je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

 

VI. Zveřejnění osobních údajů

1) Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.

 

VII. Poučení o právech dotčené osoby

1) Dotyčná osoba je oprávněna na základě písemné žádosti požádat provozovatele
• potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
• ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod cit. zák .; při vydání rozhodnutí je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
• ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
• ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
• opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
• likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
• likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
• blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 

2) Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) a f) cit. zák. lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

3) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat
• zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
• využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) cit. zák. pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
• poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. cit. zák. pro účely přímého marketingu.

4) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) cit. zák. vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

 

5) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3 cit. zák. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

 

6) Pokud dotyčná osoba uplatní své právo
• písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
• osobně ústně do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,
• u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

7) Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8) Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

9) Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

10) Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

 

VIII. odpovědnost provozovatele

1) Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.

2) Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.

Vypracovala V a E, s.r.o.

ODBĚR NOVINEK - ZÍSKEJ SLEVY

Nehledejte slevy a novinky, my Vám je rádi zašleme.

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Pokud vám nesedne velikost, zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14 dnů.

Doprava zdarma

Rychlé dodání

Dodací doba je 2-5 dnů.
Nákup nad 2199 Kč - doprava zdarma.

kontakt na prodejnu

721 230 185

PON-PÁ: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.cz

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

Všechna práva vyhrazena © 2018 Butikovo.cz Ochrana osobních údajů